Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 นโยบายการบริหาร

 นโยบายคุณภาพ

 นโยบายสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัย
 และความปลอดภัย

 นโยบาย ISO 50001

 ระบบเอกสารคุณภาพ BOD

 
 
ระบบเอกสารคุณภาพ BOD - Board Of Director
 
 

  Table of Authorization -TEGA Revise 12-2-61
  Table of Authorization -TEGH Revise 12-2-61

  TH
  BOD-001 อำนาจอนุมัติ
  BOD-002 นโยบายกำกับกิจการที่ดี
  BOD-003 นโยบายการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
  BOD-004 นโยบายสรรหาและกำหนดค่าทดแทน
  BOD-005 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
  BOD-006 จรรยาบรรณทางธุรกิจ
  BOD-007 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
  BOD-008 นโยบายการเก็บรักษาความลับของบริษัทและลูกค้า
  BOD-009 กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
  BOD-010 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
  BOD-011 กฎบัตรคณะกรรมการบรืการความเสี่ยง
  BOD-012 กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  BOD-013 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
  BOD-014 นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  BOD-015 นโยบายการรักษาและใช้ทรัพย์สิน
  BOD-016 นโยบายการรับผิดชอบต่สังคอมและสิ่งแวดล้อม
  BOD-017 นโยบายกาารำรายกรที่เกี่ยวโยงกัน
  BOD-018 นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  BOD-019 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
  BOD-020 กำหนดนโยบายค่าตอบแทน BOD
  EN
  BOD-001 Policy No.1
  BOD-002 Policy No.2
  BOD-003 Policy No.3
  BOD-004 Policy No.4
  BOD-005 Policy No.5
  BOD-006 Policy No.6
  BOD-007 Policy No.7
  BOD-008 Policy No.8
  BOD-009 Policy No.9
  BOD-010 Policy No.10
  BOD-011 Policy No11
  BOD-012 Policy No.12
  BOD-013 Policy No.13
  BOD-014 Policy No.14
  BOD-015 Policy No.15
  BOD-016 Policy No.16
  BOD-017 Policy No.17
  BOD-018 Policy No.18
  BOD-019 Policy No.19
  BOD-020 Policy No.20