Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
บริษัท ไทยอีสเทิร์น โลจิสติกส์ จำกัด
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  บริษัท ไทยอีสเทิร์น โลจิสติกส์ จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2554
  มุ้งเน้นเเละพัฒนาบริการด้านโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ สร้างความเชื่อมั่นในด้านบริการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
  ตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีการบริหารการจัดการที่เป็นระบบเเละ มีคุณภาพ
  เพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
 
 
ติดต่อสอบถามได้ที่
168 หมู่ที่ 2 ถนนชลบุรี-แกลง ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
โทรศัพท์ 038-168555 โทรสาร 038-168559
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------