Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2548 เพื่อทำการผลิตยางเกรดชนิดพิเศษ ซึ่งมีกำลังการผลิตอยู่ที่
36,000 ตันต่อปี
   
  สินค้าและบริการ
    - ยาง USS 10
    - ยาง Skim Compound
    - ยาง STR Compound
    - ยางเกรดพิเศษชนิดอื่น ๆ
   
  กำลังการผลิต
    กำลังการผลิต 36,000 ตันต่อปี
   
  มาตรฐานการรับรอง
    - ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากสถาบัน NQA
    - ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2004 จากสถาบัน NQA
   
  สอบถามข้อมูลได้ที่
 
159 หมู่ที่ 2 ถนนชลบุรี-แกลง ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
โทรศัพท์ 038-168555 โทรสาร 038-168559
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------